آموزشی و پژوهشی

حاشیه نشینی و رویکردهای جامعه شناختی نسبت به آن

گردآوری و تنظیم: داود فرخ نژاد کشکیدانشجوی دوره دکترای جامعه شناسی

+ نوشته شده در  93/09/24ساعت 5:59 بعد از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | 

سئوالات در بررسی مسایل اجتماعی ایران


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  93/09/24ساعت 5:56 بعد از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | 


فرهنگ ومصرف :  ویلویا نا زلیزر  ترجمه داود فرخ نژاد کشکی زیر نظر استاد علی سعیدی

مباحثی از جامعه شناسی اقتصادی

زلیزردر این مقاله با رویکرد فرهنگی به بررسی مصرف و فرهنگ پرداخته و سخن خود را با  "مراکز خرید حومه شهری" آغاز کرده که ساخت آنها را برنامه ریزان یک نوآوری میدانندکه موجب رفع ناهنجاریهای شهری می شود. او متذکرمی شود که هدف از ساخت مراکز خرید غلبه بر تنهایی و پیوند با دیگران بود که برآورد نشد وفقط فروش بیشتر(تشویق به خرید)حاصل این مراکز شد.

در این مقاله موقعیت تحلیلگران شبکه ای گرانووتر توسط زلیزر نقد شده است. زلیزر می گوید غفلت ازفرهنگ باعث فراموشی برخی ازموضوعات مهم اقتصادی توسط جامعه شناسان اقتصادی می شود ونوعی تحلیل یک بعدی که ویژگی علم اقتصاد است را ارائه می دهد. او اضافه می کند. اگرارزش ها (فرهنگ) را که محوراساسی پدیده های اقتصادیست درتحلیل هایمان بکار نبریم خطا کرده ایم،  زلیزربرعکس این قضیه را نیز مطرح ومی گوید اگرهرچیزی را به فرهنگ تقلیل دهیم مرتکب اشتباهی اساسی شده ایم .بنظراودر بررسی پدیده های اقتصادی باید، نیروهای ساختاری اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی را مدنظر داشته باشیم.

 زلیزر در این مقاله بر اقتصاددانان که سعی درجداکردن اندیشه منفعت ازاندیشه فرهنگ دارند انتقادکرده و بررسی مصرف وفرهنگ را به عنوان دوحوزه مجزا کار نادرستی میداند. بنظر اوبررسی کامل از مصرف را مطالعه همبستگی تولید، توزیع ومصرف میداند. کاری که وبر با مطرح کردن منافع مادی وایده آل دنبال کرده ومنافع را نیروی هدایت کننده کنش وفرهنگ را تعیین کننده جهت کلی منافع دانست. او متذکر می شود نباید به مصرف بعنوان رفتاری نگریسته شودکه اصلا با عقلانیت اقتصادی همنوا نیست. و یا به مطالعه الیوکاتز ولازاراسفلد اشاره می کندکه به تحلیل، تاثیرفرد بررفتارسیاسی و مصرف پرداخته اند.

زلیزر در این مقاله اشاره می کند که اقتصاددانان کمی، جرات پرداختن به بررسی جایگاه محوری تعیین اجتماعی درتحلیل مصرف داشتند. آنهاعمدتا، در بررسی هایشان روی تولید و توزیع، متمرکز شده اند.برای همین درهنگام رویایی با تغییر وتنوع درترجیحات مصرف کنندگان کم می آورند. چراکه بقول بکر انتخابها یا ترجیحات درتمام جوامع به شدت وابسته به تجارب گذشته و نیروهای اجتماعی است.

  در این مقاله آمده که فمنیستها سهم بیشتری در مطالعه مصرف داشته و آشپزخانه و مهد کودک را به جهان بهره وری صنعتی تشبیه کرده و به بررسی تفاوتهای بین الگوهای مصرف زنان ومردان پرداخته ودرمطالعه مصرف برخلاقیت وتوانمندیهای مصرف کنندگان زن، تأکیدکردندهمچنین مطرح می کند که انسانشناسان مدلهای غیراقتصادی، ضداقتصادی ازمصرف ارایه دادند. و از فراموش شدن رابطه بین مصرف و تولید شکایت کردند

 زلیزر در این مقاله مطرح می کند که درمطالعه مصرف دو روند بوجود آمده است:

1- تغییر، تمرکز از تولید و تولید کنندگان به مصرف و مصرف کنندگان.

- 2افزایش تمرکزبه مصرف بعنوان هویت وفرهنگ.

زلیزر در این مقاله به جامعه شناسان توصیه می کند که باید در مطالعه مصرف از مورخان و انسان شناسان که به طور مستقل به کشف مفاهیم اجتماعی در مطالعه مصرف پرداخته اند؛ یاد بگیرند.از جمله به کار میلر اشاره می کند که به مطالعه مصرف درقانون اساسی پرداخته واز او نقل قول می کند که مصرف" با مطالعه روابط افراد و نه با مطالعه افراد " بهتردرک شود.

زلیزر در این مقاله به کار بوردیو درباره الجزایر و فرانسه اشاره کرده و معتقد است بوردیو با مطرح کردن مفهوم سرمایه فرهنگی وسرشت به بررسی رابطه فرهنگ و اقتصاد پرداخته است. زلیزر در این مقاله دلیل چیره نشدن نظام سرمایه داری درالجزایر را ازدیدگاه بوردیو مطرح ساخته که ناشی از سرشت و فرهنگ مردم الجزایرمی باشد چرا که سرشت وفرهنگ الجزایرمخالف باسرمایه داری است آنها پول را انتزاعی و پست میدانند ودرخصوص آینده واقع گرا نیستند.

 زلیزر در این مقاله ازگرانوترکه درتحلیلهایش آشکارا برمصرف تاکید و منظرفرهنگی را کلی میداند که نمی تواندتبیین کاملی ارایه دهد نقد کرده است.

  زلیزردراین مقاله به بررسی سه مقوله در مصرف خانوار ها،اجتماعات قومی، نژادی،مکملات خرد فروشی پرداخته و معتقد است درتاریخ وعلوم اجتماعی توجه زیادی به تولید قومی شده است ، اما به مصرف قومی تا حدودی کمترتوجه شده است.

 زلیزرمعتقد است مطالعات دوالت، بوردیو، دی ماجیوولاچ به اهمیت، روابط بین فردی در مصرف خانوار پرداخته و مردم نگاری بردال یک مدل برای بررسی تنوع و تغییردرمصرف خانوارها را فراهم کرد.

پل دی ماجیو وهیوج مخالف رویکرد شبکه ای بوده و با مطرح کردن رویکرد فرهنگی در بررسی پدیده های اجتماعی برخلاف زیلیزر هم به حک شدگی کنش های اقتصادی در ساخت اجتماعی و هم به حک شدگی کنشهای اقتصادی در فرهنگ (حک شدگی فرهنگی) پرداخته دی ماجیودریافت تعداد قابل توجهی از معاملات نه بین غریبه ها بلکه بین خویشاوندان، دوستان و یا آشنایان انجام می گیردکه به آن" مبادلات درون شبکه ای" می نامد ومصرف کنندگان زمانی که به نتیجه معامله مطمئن نیستید به مبادلات درون شبکه ای روی می آورند.

  زلیزردر این مقاله نشان میدهد مردم، اغلب بسته به قصدی که در استفاده از پول دارند، حساب خاصی برای آن بازمی کنند خرید عیدهای کریسمس غذا، نوشیدنی، موسیقی ...

زلیزر در این مقاله به نقش ارزش ها در زندگی اقتصادی ازجمله تغییر طرز تلقی به بیمه پرداخته ونقش فرهنگ و ارزشها ومقدسات را درقبول و عدم قبول بیمه توسط مردم آمریکا را مهمتر از همه چیز می داند

زلیزر دراین مقاله، بنگاههای رهنی را یک دستگاه قابل توجه می داند، که وام نقدی می دهد وبرای تضمین اشیاء قابل فروش رهن میگیرد.بنگاههای رهنی باید روابط قابل اعتماد ایجادکنند اوبه نقش اعتماد در زندگی اقتصادی پرداخته ومعتقد است رشد اقتصادی بدون اعتمادعمومی تجاری امکان پذیرنیست. او حسابداری را رشدصنعتی میداند که تولید اعتماد می کند.

زلیزر دراین مقاله به بررسی تجارت الکترونیک پرداخته واز نظراو تجارت الکترونیکی موجب نابودی و ضعف روابط اجتماعی می شود اما ازنظرسارتوری تجارت الکترونیکی باعث شکل گیری روابط اجتماعی جدید الکترونیکی می شود. کاربران به نظرات دوستان، همکاران، مشاوران... که بصورت مجازی(چت)صورت میگیرد تکیه می کنند.

زلیزردر این مقاله به بررسی فست فودها و مکدونالیزه شدن پرداخته ومعتقد به ناپدید شدن تعامل اجتماعی در جهان فست فودهاست. بطوریکه نظریه پرداز سیاسی بنجامین مبارزه جهانی و جهاد با دنیای مک دونالد را مطرح می کند.

نتایج بدست آمده از مقاله:

  • راز فهم مصرف دربررسی چگونگی تعامل فرهنگ،روابط اجتماعی وفرآیندهای اقتصادی نهفته است
  • مصرف، نه تنها حیات انسان ها ونهادهای اجتماعی راحفظ می کند، بلکه به روابط بین فردی شکل می دهد.
  • جداکردن مصرف بعنوان یک فرایند اقتصادی ازاحساسات و فرهنگ خطاست.
  • برخورد با مصرف به عنوان رفتار ی که نشانگر موقعیت اجتماعی، فرهنگ محلی، و ویژگیهای فردی است خطاست.
  • فرض اینکه کسب درآمد از کالاها، افراد را از روابط اجتماعی محروم می کند.خطاست.
  • خرید کالا و خدمات استاندارد باعث سرکوبی فردیت و فرهنگ های محلی می شود.
  • برای حل دوگانگی بین جهان عقلانیت و جهان غنای فرهنگی، ماهیچ چاره ای جز بازبینی روابط اجتماعی به طور مداوم نداریم.

 

+ نوشته شده در  93/03/03ساعت 2:54 بعد از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  |        سعادت را در کجا می‌توان یافت؟

 سمیناری برگزار شد و پنجاه نفر در آن حضور یافتند. سخنران به سخن گفتن مشغول بود و ناگاه سکوت کرد و به هر یک از حاضرین بادکنکی داد و تقاضا کرد با ماژیک روی آن اسم خود را بنویسند.  بعد، آنها را جمع کرد و در اطاقی دیگر نهاد. حال، از حاضرین خواست که به اطاق دیگر بروند و هر یک بادکنکی را که نامش روی آن بود بیابد.  همه باید ظرف پنج دقیقه بادکنک خود را بیابند.  همه دیوانه‌وار به جستجو پرداختند؛ یکدیگر  را هُل می‌دادند؛ به یکدیگر برخورد میکردند و هرج و مرجی راه انداخته بودند که حدّی نداشت. مهلت به پایان رسید و هیچکس نتوانست بادکنک خود را بیابد.  بعد، از همه خواسته شد که هر یک بادکنکی را اتفاقی بردارد و آن را به کسی بدهد که نامش روی آن نوشته شده است. در کمتر از پنج دقیقه همه به بادکنک خود دست یافتند. سخنران ادامه داده گفت، "همین اتّفاق در زندگی ما می‌افتد. همه دیوانه‌وار و آسیمه‌سر در جستجوی سعادت خویش به این سوی و آن سوی چنگ می‌اندازیم و نمی‌دانیم سعادت ما در کجا واقع شده است. سعادت ما در سعادت و مسرّت دیگران است. به یک دست سعادت آنها را به آنها بدهید و سعادت خود را از دست دیگر بگیرید. این است هدف زندگی انسان.

پیشاپیش عید نوروز مبارک/// ارادتمند شما بزرگواران فرخ نژاد


منبع :www.agheli.blogfa.com

+ نوشته شده در  92/12/29ساعت 2:56 بعد از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | 

آموزش تجزیه و تحلیل داده هایپژوهشی بااستفاده از نرم افزار SPSS 


و مشاور آماری در پایان نامه های


کارشناسی ارشد در مرند


توسط فرخ نژاد


مدرس دانشگاه پیام نور و آزاد مرند و جلفا


تلفن تماس 09149911298


Email: Farokh.davood@yahoo.com

+ نوشته شده در  91/03/16ساعت 10:55 بعد از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | 

جدول مورگان

حجم نمونه

جامعه آماری

حجم نمونه

جامعه آماری

حجم نمونه

جامعه آماری

291

1200

140

220

10

10

297

1300

144

230

14

15

302

1400

148

240

19

20

306

1500

152

25

24

25

310

1600

155

260

28

30

313

1700

159

270

32

35

317

1800

162

280

36

40

320

1900

165

290

40

45

322

2000

169

300

44

50

327

2200

175

320

48

55

331

2400

181

340

52

60

335

2600

186

360

56

65

338

2800

191

380

59

70

341

3000

196

400

63

75

346

3500

201

420

66

80

351

4000

205

440

70

85

354

4500

210

460

73

90

357

5000

214

480

76

95

361

6000

217

500

80

100

364

7000

226

550

86

110

367

8000

234

600

92

120

368

9000

242

650

97

130

370

10000

248

700

103

140

375

15000

254

750

108

150

377

20000

260

800

113

160

379

30000

265

850

118

170

380

40000

269

900

123

180

381

50000

274

950

127

190

382

75000

278

1000

132

200

384

100000

285

1100

136

210

+ نوشته شده در  91/01/29ساعت 11:2 قبل از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  91/01/09ساعت 7:2 بعد از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  91/01/09ساعت 6:48 بعد از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | 

لیست پایان نامه های کمیته پژوهشی مرند
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  90/12/26ساعت 11:30 بعد از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  90/10/07ساعت 11:53 قبل از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  90/09/22ساعت 12:27 بعد از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | ادامه مطلب
+ نوشته شده در  90/09/22ساعت 12:26 بعد از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  90/09/22ساعت 12:24 بعد از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | 

تحقیقی اخیرا صورت گرفته که در آن سئوال این بود « لطفا اگر ممکن است صادقانه  عقیده خود رابرای حل مشکل کمبود غذا در سراسر جهان بنویسید» این تحقیق به شکست انجامید چونکه:

- در آفریقا نمی دانستند غذا یعنی چه

- در اروپای شرقی نمی دانستند صداقت  یعنی چه

- در اروپای غربی نمی دانستند کمبود یعنی چه

- در چین نمی دانستند عقیده یعنی چه

- در خاورمیانه نمی دانستند راه حل یعنی چه

- در آمریکا جنوبی نمی دانستند لطفا یعنی چه

- در ایالت متحده آمریکا نمی دانستند دنیایی خارج از آمریکا وجود دارد.

+ نوشته شده در  90/07/18ساعت 11:23 قبل از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | 

باسمه تعالی

 جمهوری اسلامی ایران

 سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي

 اداره آموزش و پرورش منطقه / شهرستان مرند

 عنوان اقدام پژوهی :

تغيير رفتارهای نامطلوب دانش آموزان

(با استفاده از روش های نوين تدريس: همياری، رويدادي، ساخت گرايي، ايجاد انگيزش و ...).

 

  منطقه و محل پژوهش : دبيرستان رازي انامق، كلاس شيمي سال اول متوسطه.

 مجری :             علی محمودی

پست سازمانی : دبير

رشته تحصیلی : زمين شناسي

آخرین مدرک تحصیلی : فوق ليسانس

دوره تحصیلی :‌ متوسطه

سمت فعلی : دبير

شماره پرسنلی : 50539287

سال تحصیلی(89 – 88)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  90/02/18ساعت 11:20 قبل از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | 

لیست تحقیقات موجود در کمیته پژوهشی مرند
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  90/01/31ساعت 11:38 قبل از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | 

به نام خدا

ساختار مقاله تحقیقی

با توجه به درخواست تعدادی از همکاران در ارتباط با  نگارش  و ساختار  مقاله علمی (تحقیقی) ،  نحوه ی نگارش یک مقاله  و مواردی که بایستی به آن توجه شود ، به صورت خلاصه در جدول زیر ارائه می گردد.

اجزاء

محتویات پیشنهادی

عنوان

محدود ،مشخص از نظر زمان ،مکان و مقطع تاریخی،کوتاه ،گویا ،جذاب ،فاقد کلمات زائد و کمتر از 12کلمه،متغیرها ،نحوه ارتباط آنها،جامعه مورد پژوهش،استفاده از مناسب ترین کلمات

چکیده

شامل :بیان هدف ،متغیرها،روش تحقیق ،نوع طرح تحقیق ، آزمودنی ها و نحوه انتخاب آنها ،ابزار اندازه گیری ،یافته ها ،نتایج،کمتر از 120 کلمه باشد

مقدمه

شامل :هدف ،مسأله ،فرضیه یا فرضیه ها ،جایگاه مسأله مورد پژوهش با پژوهش های مربوطه

بیان مسأله

صریح و روشن ، معرفی کلی پژوهش انجام شده شامل:چهار چوب مسأله و ویژگی های آن،مبانی تئوریکی ،علت انتخاب مسأله ، اهداف، ابعاد مختلف مسأله ،اهمیت وضرورت انجام پژوهش ، چیستی مسأله ،تعریف متغیرهای اصلی (اصطلاحات کلیدی)به صورت مفهومی و عملیاتی ،جایگاه مساله پژوهش در رابطه با پژوهش های مربوط به آن،تاثیر نتایج پژوهش در وضع فعلی جامعه ،اشاره به پژوهش های قبلی ،بیان آنچه طی پژوهش انجام می شود.طرح مشکل در ابتدا

روش تحقیق (روش اجرا)

نحوه گردآوری داده ها شامل :ویژگی های جامعه مورد نظر ، نمونه آماری ،حجم نمونه و منطق انتخاب آنها،روش نمونه گیری و علت انتخاب روش،ابزار جمع آوری اطلاعات،گروههای موجود در طرح و نحوه کنترل متغیرها،اعتبار وپایایی،روش تحلیل داده ها ودلیل انتخاب آزمون های آماری

یافته های پژوهش

توصیف مختصر داده ها ،نتایج آزمون های آماری ،طرح مقدار آزمون، درجه آزادی ، سطح احتمال ،فرضیه های تأیید شده و تأیید نشده ،استفاده از جدول ، شکل ونمودار، شرح  آمار توصیفی و استنباطی لازم 

بحث و نتیجه گیری

خلاصه ای از مساله و یافته های حاصل ،ارتباط بین یافته ها و فرضیه های پژوهش ،تبیین و تفسیر یافته ها ،تفاوت و شباهت بین نتایج حاصل با پژوهش های قبلی ،تعمیم یافته ها و اشاره به زمینه های کاربردی آنها،اشاره به محدودیت ها و موانع 

پیشنهادات

پیشنهادات متناسب با موضوع برای کاربرد نتایج  ،توصیه برای تحقیقات آینده

یادداشت ها

شیوه استاندارد ندارد .محقق در کل اثر ازرویه واحدی پیروی نماید. ارجاع مطالب در متن به این  شیوه :( نام خانوادگی صاحب اثر :سال انتشار ،صفحه )

فهرست منابع

 

 

اشاره به اسناد و مدارک علمی برحسب نام خانوادگی مولفان و به صورت الفبایی بدون ذکر شماره. تاریخ انتشار اثر ،عنوان اثر ، مکان ،نام انتشارات(ناشر) ،نام اثر درشت یا مورب نوشته شود ،محتوا با منابع همخوانی داشته باشد.

پیوست ها در صورت لزوم

جداول،نمودارها ،نمونه آزمون اجرا شده

                                                                        

گروه آموزشی علوم  اجتماعی متوسطه م

 

+ نوشته شده در  90/01/15ساعت 12:39 بعد از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | 

کنترل اختلالات رفتاری دانش آموزان

محمدباقرصبور- خرداد1387

+ نوشته شده در  88/10/13ساعت 3:6 بعد از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | 

  ایثار و شهادت طلبی در جامعه شناسی ،

 روانشناسی و دین  

پژوهشگر  : محمد باقر صبور -زمستان سال 1385


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  88/10/13ساعت 2:54 بعد از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | 

  داود فرخ نژاد پاییز ۱۳۸۸

چکیده نامه پژوهشی

 به مناسبت گرامی داشت هفته پژوهشی در سال تحصیلی89 -  88

  پيامبر اكرم (ص) مي فرمايد : خدايا حقيقت را آن گونه كه هست بر من بنما .

و در اين ارتباط فرموده اند : 4 چيز بر هر صاحب خرد و عقلي از امت من واجب است :

1- به علم و دانش گوش فرا دادن                                    2- آن را به خاطر سپردن

3- در ميان مردم منتشر كردن                                       4- آن را به كار بستن                               

 حضرت علي (ع) مي فرمايد : "لا سنت افضل من التحقيق "

هيچ روشي برتر از تحقيق نيست ،‌ پس جستجو و پژوهش كنيد و بپرسيد تا حقايق برايتان گويا و روشن شود و بدانيد كه بي پرسش پاسخي نمي شنويد و بي پژوهش حقيقتي نمي يابيد

 و در جايي ديگر مي فرمايد : كسي كه به جستجوي علم برخيزد همانند مجاهد في سبيل الله است . تحقيقات موجب خالص شدن علوم و حذف زوائد آن مي گردد ، زيرا هيچ چيز علم را مانند عمل كردن و به كار بستن پاك و خالص نمي گرداند .   

 دراین چکیده نامه :

- تحقیق وچگونگی انجام آن

-خلاصه یک تحقیق

- مسابقه پژوهشی

  تحقیق و پژوهش وچگونگی انجام آن:   تهیه و تنظیم: داود فرخ نژاد کشکی

منبع:  1-:روشهای پژوهش: دکتر خدیوی               2-کندکاوها وپنداشته ها: فرامرز رفیع پور

3-روشهای تحقیق در علوم رفتاری عباس بازرگان؛الهه حجازی؛ زهره سرمد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  88/10/12ساعت 12:42 بعد از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | 

بررسی عوامل موثر بر نگرش دانش آموزان دبيرستاني به شاخه كاردانش

محمد باقر صبور- تابستان سال 1381-آموزش و پرورش مرندادامه مطلب
+ نوشته شده در  88/10/12ساعت 12:25 بعد از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | 

بررسي كارائي طرح انتخاب مديران توسط معلمان مدرسه

روح انگیز پورعباس  - 1383ادامه مطلب
+ نوشته شده در  88/10/04ساعت 1:49 بعد از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | 

نگرش ومشاركت دانش آموزان در حفظ ونگهداري اموال مدرسه

محمد باقر صبور- تابستان سال 1380-آموزش و پرورش مرندادامه مطلب
+ نوشته شده در  88/10/04ساعت 1:46 بعد از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | 

بررسی تعهد حرفه ای معلمان 

محمدباقر صبور – بهار  1387ادامه مطلب
+ نوشته شده در  88/10/04ساعت 1:43 بعد از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  | 

بررسي عوامل موثر بر خود پنداري مثبت دانش آموزان در ارتباط با پيشرفت تحصيلي

محمد باقر صبور

 آموزش و پرورش  شهرستان مرند


 
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  88/10/04ساعت 1:39 بعد از ظهر  توسط داود فرخ نژادکشکی  |